Kallelse till årsmöte i Waxholms Golfklubb 2019

Härmed kallas du som medlem i Waxholms Golfklubb till ordinarie årsmöte söndagen
den 28 april kl. 13.00. Mötet hålls i klubbhuset.

Rösträtt på mötet har de medlemmar som har fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben och under mötesåret fyllt lägst 15 år.

Förslag på föredragningslista
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Upprättande och fastställande av röstlängd.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera
mötesprotokollet.
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
6. Redovisning av styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning (resultat- och
balansräkning) och revisionsberättelse.
7. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive
underskott i enlighet med balansräkningen.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan samt budget för
kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
10. Val av:
a) klubbens ordförande för en tid av ett (1) år;
b) minst tre övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år, vid behov kan val om
ett (1) år tillämpas;
c) två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett (1) år;
d) en eller två revisorer med eller utan suppleanter för en tid av ett (1) år. I detta val
får styrelsens ledamöter ej delta;
e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilken en skall utses till
ordförande;

f) ombud till GDF-möte;
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt inkomna motioner.
12. Övriga frågor (Information och diskussion)
13. Mötets avslutande
Under punkt 12 Övriga frågor, redovisas bland annat:
– Golfstar och vår nya Club Operator – Eric Bremberg, informerar om anläggningen,
restaurangen, bemanningen m.m.
– Årets Waxholmare

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller
medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till årsmötet.

Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på Waxholms golfklubbs hemsida
waxholmsgolfklubb.se och i receptionen från och med fredagen den 19 april 2019.